Học Vấn

Năm Bằng cấp Nơi đào tạo
1994 Y Đa Khoa Đại học Y Huế
2000 Đại học Y Huế  

 

Kinh Nghiệm

Năm Khoa Chức vụ Bệnh viện
2004-nay Khoa Nội Bác sĩ điều trị Bệnh viện Mắt Sài Gòn II (MSG Lê Thị Riêng)